A
B
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
S
T
U
W
Z
А
Б
Г
Д
К
О
Ө
С
Т
Ц
Ш
Э
Бусад

Ангилал