Бүртгүүлэх хүсэлтээ явуулна уу
# Үйлчилгээний журам

Weshop.mn вэбсайт дээр үйл ажиллагаа явуулах ерөнхий журам

Weshop.mn вэбсайтыг ашиглаж үйл ажиллагаа явуулснаар маш олон үйлчлүүлэгчид хандаж өөрийн онлайн дэлгүүрийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчилж, борлуулалтаа нэмэгдүүлэх боломжтой болох юм. Үүний тулд дараахь нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр онлайн дэлгүүр нээн үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдэх ба үл биелүүлсэн тохиолдолд Weshop.mn вэбсайт дээр тухайн этгээдийн үйл ажиллагааг зогсоох хүртэл арга хэмжээг авна.

Тэдгээр нөхцөл нь:

  1. Weshop.mn вэбсайт дээр шинээр үйл ажиллагаа эрхлэхээр төлөвлөж буй байгууллага болон хувь хүн нь өөрийн болон дэлгүүрийнхээ талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв оруулсны үндсэн дээр шинээр дэлгүүр нээж, анх 50 ширхэг бараа үнэгүй оруулах эрхтэйгээр үйл ажиллагаа эхлүүлэх боломжтой. Хэрвээ үндсэн мэдээлэл өөрчлөгдвөл цаг бүрт нь мэдээллээ засаж шинэчилж байх үүрэгтэй. Тухайн хувийн мэдээлэл нь цаашаа 3-дагч этгээдэд дамжуулагдахгүй байх ба энэхүү үүргийг Weshop.mn хариуцах болно.
  2. Weshop.mn вэбсайт нь тухайн бүртгэлтэй дэлгүүрүүдийн зарж буй бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлогоос ямар ч хувь хэмжээ авдаггүй ба тэдгээр бараа бүтээгдэхүүний мэдээллийг олон үйлчлүүлэгчид түгээх зорилготой зарын шинж чанартай вэбсайт юм.
  3. Weshop.mn вэбсайт дээр үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага болон хувь хүн нь Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр мөрдөгдөж буй бүх хууль дүрмийг сахин үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай ба хууль зөрчсөн тохиолдолд тухайн этгээд хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх болно. Weshop.mn нь тухайн хууль зөрчсөн этгээдийн өмнөөс ямар ч хариуцлага хүлээхгүй болно.
  4. Тухайн бүртгэлтэй дэлгүүр нь үргэлж ёс зүйн хэм хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж бусдыг худал, хууль бус мэдээллээр хангахгүй байх үүрэгтэй ба хэрвээ худал, хууль бус мэдээлэл нийтэлсэн нь илчлэгдвэл тухайн этгээдийн Weshop.mn дээр үйл ажиллагаа явуулах эрхийг бүрэн хязгаарлана.
  5. Weshop.mn үйлчлүүлэгчээс ирсэн гомдол, санал дээр үндэслэн шаарлагатай гэж үзсэн тохиолдолд аливаа дэлгүүр болон бараа, барааны мэдээллийг устгах бүрэн эрхтэй. Мөн хууль бус мэдээлэл бүхий барааг устгах эрхтэй.
  6. Тухайн бүртгэлтэй дэлгүүр нь өөрийн дэлгүүрийн бараа бүтээгдэхүүний талаарх бүхий л мэдээлийг үргэлж үнэн зөв байлгаж, өөрчлөгдсөн мэдээллийг байнга шинэчлэн нийтэлж, хэрэглэгчийн төлөө үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх үүрэгтэй.
  7. Тухайн бүртгэлтэй дэлгүүр нь бараа бүрийг харгалзах ангилалд нь нийцүүлж, барааны нэр, тайлбар, үнэ, зураг зэргийг заавал оруулж нийтлэх ба нэг ижил бараа бүтээгдэхүүнийг олон удаа давхардуулж нийтлэхгүй байх үүрэгтэй. Үнэ, зураг зэрэг мэдээлэл дутуу бараа нь автоматаар устгагдана.
  8. Тухайн бүртгэлтэй дэлгүүр нь хууль бус, хориотой бараа болон үйлчлүүлэгчид хор хохирол учруулж болохуйц бараа бүтээгдэхүүн нийтлэх, мэдээлэл түгээхгүй байх үүрэгтэй.
  9. Weshop.mn вэбсайт нь тухайн бүртгэлтэй дэлгүүрүүдийн зарж буй бараа бүтээгдэхүүнээс үүссэн аливаа эрсдэл, хохирлыг хариуцахгүй ба тухайн дэлгүүр өөрөө 100% хариуцна.
  10. Тухайн бүртгэлтэй дэлгүүр нь үйл ажиллагаа явуулахаа больсон тохиолдолд тэр тухайгаа Weshop.mn вэбсайтад хандаж мэдэгдэн, бүртгэлээс хасалт хийлгэх үүрэгтэй.                                      
 

Үйлчилгээний журам-ыг зөвшөөрч байна.